Traktat o Unii Europejskiej

Uniaeuropejska.org - portal o Europie i Unii Europejskiej » Encyklopedia » Dokumenty i akty prawne
Justyna Skrzeczyńska, 10-12-10

ec.europa.eu

Traktat o Unii Europejskiej (TUE) to umowa międzynarodowa, wiążąca obecnie 27 państw europejskich , stanowiąca, obok Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podstawę prawną dla powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej. 

Traktat o Unii Europejskiej został zawarty w Maastricht 7 lutego 1992 r., a wszedł w życie 1 listopada 1993 r. Od tamtego czasu został kilkakrotnie zreformowany, co wiązało się z pogłębianiem procesu integracji oraz koniecznością dostosowania struktur i działań Unii do wyzwań zmieniającego się świata. Najważniejsze zmiany dokonane zostały poprzez:

1. Traktat Amsterdamski zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty – podpisany 2 października 1997 r., wszedł w życie 1 maja 1999 r.

2. Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty – podpisany 26 luty 2001, wszedł w życie 1 luty 2003 r.

3. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską – podpisany 13 grudnia 2007 r., wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.

TUE stanowi część prawa pierwotnego Unii Europejskiej. Został zawarty na czas nieograniczony. Składa się z 6 Tytułów i 55 artykułów. Integralną częścią TUE oraz TFUE stanowią Protokoły (37) Załączniki (2). 

Najważniejsze postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej:

- ustanawia Unię Europejską, posiadającą osobowość prawną;
- wymienia wartości wspólne wszystkim państwom członkowskim, na których opiera się Unia;
- określa cele Unii;
- dokonuje rozdziału kompetencji między Unię a państwa członkowskie;
- powołuje instytucje unijne, określa ich skład, kompetencje, zadania, organizacje pracy;
- ustanawia rynek wewnętrzny oparty na swobodzie przepływu osób, kapitału, towarów, usług;
- ustanawia unię gospodarczo-walutową, której walutą jest euro;
- ustanawia przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości;
- nadaje podstawę dla Obywatelstwa Unii Europejskiej;
- określa zasady wzmocnionej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi;
- zawiera postanowienia ogólne o działaniach  zewnętrznych Unii i postanowienia szczególne dotyczące Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony;
- reguluje procedurę zmiany Traktatów;
- określa zasady przystąpienia do organizacji i wystąpienia z niej.


Źródła:

1. Traktat o Unii Europejskiej w formacie pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:PL:PDF

2. Protokoły
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0201:0328:PL:PDF

3. Załączniki
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0329:0334:PL:PDF

 

Czytaj również: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Traktat nicejski